Treść artykułu

Zakup wraz z montażem urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego

na

Zakup wraz z montażem urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5 w Warszawie

nr sprawy: ZGN-P-16/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z montażem urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5 w Warszawie.

Prace należy wykonać zgodnie z:

– opisem przedmiotu zamówienia tj.:

Urzadzenie: przeznaczone dla dzieci młodszych

Elementy składowe urządzenia:

 • Wieża bez dachu
 • Ślizg nierdzewny
 • Wieża z dachem
 • Wejście linowe z podestem
 • Wejście dziupla
 • Wejście schody z poręczami
 • Tunel
 • Trap przejściowy wklęsły stały
 • Wejście ścianka wspinaczkowa

 

Materiały wykonania:

METAL

 • Stal
 • Stal malowana proszkowo
 • Liny zbrojone
 • Włókno szklane
 • Sklejka
 • Sklejka wodoodporna antypoślizgowa
 • Guma

Specyfikacja

 • Wysokość swobodnego upadku 60 cm max. 100 cm

wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

      – zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu niektórych urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Rozwiązania równoważne: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7, art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla urządzeń opisywanych w załączniku nr 1 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

 

 1. e) Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
 2. f) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45112723-9,
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Pliki:

SIWZ-urządzenie-wielofunkcyjne.docx (91 pobrań) ;

Opis-przedmiotu-zamówienia.doc (89 pobrań) ;

Zał-nr-4-do-SIWZ.doc (71 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (77 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (79 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał.doc (98 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (99 pobrań) ;

 

lista-wykonawcow-z-informacjami-16_18.docx (80 pobrań)