Treść artykułu

Zakup samochodu osobowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

ZAKUP SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY”

nr sprawy: ZGN-P-17/17

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego, wyprodukowanego w 2017 roku, spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ (parametry techniczne i wyposażenie).

2.Zaoferowany samochód musi spełniać wymagania w zakresie:

 1. a) emisja dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki, azotu, cząstki stałe oraz węglowodory – pojazd musi spełniać wymogi normy Euro 6;
 2. b) Przeglądy serwisowe, naprawy wykonane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki, zlokalizowanej w obrębie 15 km od siedziby Zamawiającego;
 3. c) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatną pomoc Assistance.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć specyfikację oferowanego pojazdu.

4.Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 128).

 1. Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

5.1. gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne zwana gwarancją mechaniczną –min. 4 lata;

5.2. gwarancja na perforację blach nadwozia – min. 6 lat;

5.3. gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 3 lata;

5.4.gwarancja na opony –min. 2 lata;

5.5. gwarancja na szyby – min. 2 lata.

 1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania

Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej w języku

polskim, karty gwarancyjnej oraz wykazu autoryzowanych stacji obsługi.

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 341110000-1,
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie max. 30 dni od podpisania umowy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 pzp;
 • Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż

50 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykażą, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w sposób należyty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 sprzedaż i dostawę samochodu osobowego o wartości nie niższej niż 50 000 zł, w załączeniu referencje,
 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich tj.  1 osobę,
 3. Specyfikacja zaproponowanego samochodu osobowego.
  1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione warunki:
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp.
 5. Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenia postepowania, którego dotyczy, listę wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia, cel działania, sposób działania, sposób odpowiedzialności – zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców, zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia, że pełnomocnictwo będzie ważne, co najmniej w terminie związania z ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnictwie.
  1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. a-f niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
  2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w V. 6) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 • Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
 • W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

Pliki:

SIWZ-samochód-służbowy.docx (147 pobrań) ;

Opis-przedmiotu-zamówienia-zał-1.pdf (141 pobrań) ;

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.docx (133 pobrania) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (131 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (124 pobrania) ;

zał.grupa-kapitał.doc (123 pobrania) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (129 pobrań) ;

 

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-17.docx (132 pobrania)