Treść artykułu

Zakup samochodu osobowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

ZAKUP SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY”

nr sprawy: ZGN-P-18/17

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego samochodu pięcioosobowego, wyprodukowanego w 2017 roku, spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ (parametry techniczne i wyposażenie).

2.Zaoferowany samochód musi spełniać wymagania w zakresie:

 1. a) emisja dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki, azotu, cząstki stałe oraz węglowodory – pojazd musi spełniać wymogi normy Euro 6;
 2. b) Przeglądy serwisowe, naprawy wykonane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki, zlokalizowanej w obrębie 15 km od siedziby Zamawiającego;
 3. c) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatną pomoc Assistance.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć specyfikację oferowanego pojazdu.

4.Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 128).

 1. Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

5.1. gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne zwana gwarancją mechaniczną –min. 4 lata;

5.2. gwarancja na perforację blach nadwozia – min. 6 lat;

5.3. gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 3 lata;

5.4.gwarancja na opony –min. 2 lata;

5.5. gwarancja na szyby – min. 2 lata.

 1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania

Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej w języku

polskim, karty gwarancyjnej oraz wykazu autoryzowanych stacji obsługi.

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 341110000-1,
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie max. 30 dni od podpisania umowy.

 

Pliki:

SIWZ-samochód-służbowy-1.docx (251 pobrań) ;

Opis-przedmiotu-zamówienia-zał-1-1.pdf (266 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-1.doc (168 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ-1.doc (152 pobrania) ;

zał.grupa-kapitał-1.doc (123 pobrania) ;

Załacznik-zobowiązanie-1.doc (145 pobrań) ;

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-1.docx (154 pobrania) ;

 

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie-wyniku-postępowania-ZGN-P-18-17-internet.xlsx (158 pobrań)