Treść artykułu

Zakup platformy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Zakup i montaż platformy dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych z rozszerzonym zakresem użytkowania o wózki z dziećmi i osobą towarzyszącą w budynku przy ul. św. Wincentego 87 w Warszawie

nr sprawy: ZGN-P-20/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i montaż platformy dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych z rozszerzonym zakresem użytkowania o wózki z dziećmi i osobą towarzyszącą w budynku przy ul. św. Wincentego 87 w Warszawie.

Prace należy wykonać zgodnie z:

 1. a) projektami wykonawczymi,
 2. b) przedmiarami robót,
 3. c) Zakres robót przewidzianych do wykonania zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ,
 4. d) Czynności, o których mowa w pkt. a, b niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:

– zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 poz. 151 z późń zm.),

wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

       – zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

 1. e) Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
 2. f) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7, 45313000-4
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 4 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie max. 60 dni od podpisania umowy

 

Pliki:

SIWZ-Zakup-platformy.docx (113 pobrań) ;

Opis-przedmiotu-zamówienia.docx (101 pobrań) ;

Zał-nr-4-do-SIWZ.docx (91 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-4.doc (94 pobrania) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ-4.doc (91 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-3.doc (91 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-3.doc (83 pobrania) ;

 

pytania-i-odpowiedzi.pdf (74 pobrania) ;

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i montaż platformy dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych z rozszerzonym zakresem użytkowania o wózki z dziećmi i osobą towarzyszącą w budynku przy ul. św. Wincentego 87 w Warszawie.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto
45 000,00

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone w postępowaniu:

Oferty złożone w postępowaniu:

 1. Garaventa Lift Polska sp. z o.o. ul. Międzyleska 4 50 514 Wrocław (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 38 880,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 49 dni od podpisania umowy.

 1. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 84, 07-300 Ostrów Mazowiecka (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 66 744,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia –49 dni od podpisania umowy.