Treść artykułu

Wywóz odpadów komunalnych płynnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska  5.

nr sprawy: ZGN-P- 7-/16

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
  3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska  5.

 

Pliki:

SIWZ-nieczystości-płynne.docx (230 pobrań) ,

Opis-przedmiotu-zamówienia-załcznik-nr-1.doc (222 pobrania) ,

wzór-umowy-załcznik-nr-4.doc (238 pobrań) ,

Zał-nr-5-do-SIWZ-4.doc (223 pobrania) ,

zał.grupa-kapitał-4.doc (222 pobrania) ,

Załacznik-zobowiązanie-4.doc (220 pobrań) ,

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-4.doc (218 pobrań) ,

Załącznik-Nr-7-do-oferty-Harmonogram-2017.doc (224 pobrania) ,

Załącznik-nr-8-do-SIWZ.doc (222 pobrania) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-Nieczystości-płynne.docx (171 pobrań)