Treść artykułu

Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 – ZGN-P-21-2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c0c9b699-ec23-4236-b318-2de464df267e

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285642/01

Data ogłoszenia: 2021-11-26

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5.

Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 10:30

 

Do pobrania: