Treść artykułu

Wywóz nieczystości płynnych

[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_text]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną,

pn.:

„Wywóz odpadów komunalnych płynnych” ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska  5”

Treść

Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 03-535 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BIiPI) we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.

Regon: 016451807

NIP: 524-25-22-012

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1)      w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Ewa Prusińska

stanowisko służbowe: Kierownika Zespołu Eksploatacji Targówek

tel.: (0-22) 679-41-76

2)      w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Tomasz Faliszewski

    stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

tel.: (0-22) 679-41-64

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91 a ustawy.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

4.1.      Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

4.2.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3.   Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

 

Zapisy-SIWZ-na-wywóz-nieczystości-płynnych-z-aukcją.doc (277 pobrań) ;

art.22-ust.-ustawy-zał-nr-3-SIWZ.doc (308 pobrań) ;

Opis-przedmiotu-zamówienia-zał-nr-1-do-SIWZ-asenizacja-2016.doc (339 pobrań) ;

WZÓR-UMOWA-SZAMBO.doc (320 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-oferty.doc (270 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał.doc (305 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (308 pobrań) ;

Załącznik-Nr-2-do-oferty-Harmonogram-2016.doc (317 pobrań) ;

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc (320 pobrań) ;

Załącznik-nr-7-do-SIWZ.doc (304 pobrania) ;

Pytania-i-odpowiedzi.doc (272 pobrania)

[/mp_text]

[/cherry_col]

[/cherry_row]