Treść artykułu

Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

nr sprawy: ZGN-P-32/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP”.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
  3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5
w Warszawie.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 1a do SIWZ.
  2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a do SIWZ.
  3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 67.00.00-4.
  4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

część 1 Rejon Zespołu Eksploatacji Targówek

– część 2 Rejon Zespołu Eksploatacji Bródno

  1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  2. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6. Wartość zamówienia podstawowego – część I – 138 211,38 zł netto (bez VAT) wartość zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych usług – 69 15,69 zł netto (bez VAT).

część II – 112 191,06 zł netto (bez VAT) wartość zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych usług – 56 095,53 zł netto (bez VAT).

  1. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
  2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a:
  3. Części 1: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonującą czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
  4. Części 2: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonującą czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. Zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

  1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
  2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
  3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

 

IV.       Termin wykonania zamówienia.

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.

 

Pliki:

SIWZ-deratyzacja.docx (158 pobrań) ;

opis-przedmiotu-zamówienia-zał-nr-1.doc (171 pobrań) ;

Wzór-umowy-załacznik-nr-4.doc (148 pobrań) ;

Wzór-umowy-załacznik-nr-4a.doc (129 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-5.doc (116 pobrań) ;

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-4.doc (108 pobrań) ;

Załącznik-nr-7-do-oferty.doc (100 pobrań) ;

wykaz-budynków-załacznik-nr-8.xls (110 pobrań) ;

wykaz-budynków-załacznik-nr-8a.xls (104 pobrania) ;

zał.grupa-kapitał-4.doc (89 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-4.doc (104 pobrania) ;

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto
307 995,00 zł

I cześć 170 000,00 zł

II część 137 995,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Oferty złożone w postępowaniu:

Część I:

Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie – Rejon Eksploatacji Targówek

  1. Deral-Dez Jerzy Łukasik ul. Ks. Ziemowita 20 m 2/3 03-778 Warszawa (oferta nr 1)

A – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi deratyzacji wg powierzchni – terenu utwardzonego lub/i terenu zieleni, w pomieszczeniach /korytarze piwniczne, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże/- 0,27 zł

B – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynsekcji – uwzględniającej min. 2 opryski wykonane w odstępie 2 tyg. wg powierzchni użytkowej /podłoga/ lokalu lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 0,62 zł

C – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynfekcji wg powierzchni użytkowej lokalu, lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 0,21 zł

D – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu – 1,85 zł

E – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi usuwanie zanieczyszczeń nietypowych wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu, balkonu, strych itp. – 2,46 zł

F – cena (z VAT) za 1szt. za wykonanie usługi usunięcia gniazda os, szerszeni itp. – 30,75 zł

Aspekt społeczny – 3 osoby

Czas reakcji na podjęcie działań poniżej 1 godziny

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 

  1. ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji ul. L. Rydygiera 13/112, 01-793 Warszawa (oferta nr 2):

A – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi deratyzacji wg powierzchni – terenu utwardzonego lub/i terenu zieleni, w pomieszczeniach /korytarze piwniczne, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże/- 2,04 zł

B – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynsekcji – uwzględniającej min. 2 opryski wykonane w odstępie 2 tyg. wg powierzchni użytkowej /podłoga/ lokalu lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 3,64 zł

C – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynfekcji wg powierzchni użytkowej lokalu, lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 3,64 zł

D – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu – 6,96 zł

E – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi usuwanie zanieczyszczeń nietypowych wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu, balkonu, strych itp. – 8,56 zł

F – cena (z VAT) za 1szt. za wykonanie usługi usunięcia gniazda os, szerszeni itp. – 184,50 zł

Aspekt społeczny – 2 osoby

Czas reakcji na podjęcie działań poniżej 1 godziny

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 

Część II:

Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji, ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. oraz likwidacji gniazd os, szerszeni itp. w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie – Rejon Eksploatacji Bródno

  1. Deral-Dez Jerzy Łukasik ul. Ks. Ziemowita 20 m 2/3 03-778 Warszawa (oferta nr 1)

A – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi deratyzacji wg powierzchni – terenu utwardzonego lub/i terenu zieleni, w pomieszczeniach /korytarze piwniczne, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże/- 0,27 zł

B – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynsekcji – uwzględniającej min. 2 opryski wykonane w odstępie 2 tyg. wg powierzchni użytkowej /podłoga/ lokalu lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 0,62 zł

C – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynfekcji wg powierzchni użytkowej lokalu, lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 0,21 zł

D – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu – 1,85 zł

E – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi usuwanie zanieczyszczeń nietypowych wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu, balkonu, strych itp. – 2,46 zł

F – cena (z VAT) za 1szt. za wykonanie usługi usunięcia gniazda os, szerszeni itp. – 30,75 zł

Aspekt społeczny – 3 osoby

Czas reakcji na podjęcie działań poniżej 1 godziny

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 

  1. ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji ul. L. Rydygiera 13/112, 01-793 Warszawa (oferta nr 2):

A – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi deratyzacji wg powierzchni – terenu utwardzonego lub/i terenu zieleni, w pomieszczeniach /korytarze piwniczne, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże/- 2,04 zł

B – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynsekcji – uwzględniającej min. 2 opryski wykonane w odstępie 2 tyg. wg powierzchni użytkowej /podłoga/ lokalu lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 3,64 zł

C – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi dezynfekcji wg powierzchni użytkowej lokalu, lub powierzchni pomieszczeń użytkowych /podłoga, podesty, schody, korytarze piwniczne, strychy itp./ – 3,64 zł

D – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi ozonowania i usuwania zanieczyszczeń nietypowych w lokalach po zgonie, zbieraczu itp. wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu – 6,96 zł

E – cena (z VAT) za 1m2 za wykonanie usługi usuwanie zanieczyszczeń nietypowych wg powierzchni użytkowej /podłogi/ lokalu, balkonu, strych itp. – 8,56 zł

F – cena (z VAT) za 1szt. za wykonanie usługi usunięcia gniazda os, szerszeni itp. – 184,50 zł

Aspekt społeczny – 2 osoby

Czas reakcji na podjęcie działań poniżej 1 godziny

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.