Treść artykułu

Wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie

nr sprawy: ZGN-P-10-/16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
  3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję i likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie

 

Pliki:

Zmiana w SIWZ (201 pobrań) ,

opis-przedmiotu-zamówienia-zał.-nr-1.doc (230 pobrań) ,

wykaz-budynków-załacznik-nr-8.xls (221 pobrań) ,

wykaz-budynków-załacznik-nr-8a.xls (231 pobrań) ,

Wzór-umowy-załacznik-nr-4.doc (242 pobrania) ,

Wzór-umowy-załacznik-nr-4a.doc (248 pobrań) ,

Zał-nr-5-do-SIWZ-3.doc (230 pobrań) ,

zał.grupa-kapitał-3.doc (234 pobrania) ,

Załacznik-zobowiązanie-3.doc (233 pobrania) ,

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-3.doc (237 pobrań) ,

Załącznik-nr-7-do-oferty.doc (235 pobrań) ;

 

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-Deratyzacja.docx (192 pobrania)