Treść artykułu

Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZGN-P-3-21

Identyfikator postępowania: ocds-148610-835759e1-8708-11eb-86b1-a64936a8669f

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018811/01

Data ogłoszenia: 2021-03-17 10:22

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2021-04-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-04-02 10:30

 

Do pobrania: