Treść artykułu

Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZGN-P-1-2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 7cfc5a74-d0ce-424e-8167-72850d7d5d76

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00046421/01

Data ogłoszenia: 2022-02-04

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2022-02-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-02-22 10:30

 

Do pobrania: