Treść artykułu

Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZGN-P-15-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-7ef6837a-0ca3-11ec-b885-f28f91688073

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 11462681-e93d-41ea-8067-8d882c950f93

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169520/01

Data ogłoszenia: 2021-09-03

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie

Termin składania ofert: 2021-09-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-09-17 10:30

 

Do pobrania: