Treść artykułu

Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZGN-P-7-21

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b406589c-a35e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038570/01

Data ogłoszenia: 2021-04-22

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2021-05-07 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 10:30

 

Do pobrania: