Treść artykułu

Wykonanie usług portierskich w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie – ZGN-P-2-2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 85d5301b-14cf-4d0c-8004-e4d6d481541e

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00052847/01

Data ogłoszenia: 2022-02-10

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług portierskich w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2022-02-18 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-02-18 10:30

 

Do pobrania: