Treść artykułu

Wykonanie ścieżek rekreacyjnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonanie ścieżek rekreacyjnych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie żywic epoksydowych w ramach części inwestycji p.t. Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2” w Warszawie – w systemie projekt i wykonanie zgodnie z koncepcją remontu i rewitalizacji wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15 i Krakusa 1 w Warszawie

nr sprawy: ZGN-P-3/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ścieżek rekreacyjnych o nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie żywic epoksydowych w ramach części inwestycji p.t. Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2” w Warszawie – w systemie projekt i wykonanie zgodnie z koncepcją remontu i rewitalizacji wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15 i Krakusa 1 w Warszawie

W ramach przedmiotowego zadania wykonawca powinien wykonać roboty budowlane i

prace dotyczące terenów zieleni,

1)  opracowanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysami w wersji papierowej 5  szt.

oraz 5 szt. wersji elektronicznej budowy ścieżek rekreacyjnych, opracowanie

inwentaryzacji stanu istniejącej zieleni kolidującej z pracami budowlanymi oraz

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót.

2)    Wykonania  kompletnych robót  budowlanych wraz z  pracami na   terenach zieleni,

 1. ścieżki rekreacyjne z dylatacją

– podbudowa ,

– warstwa  użytkowa / nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno- żywiczna /,

– obrzeża betonowe /krawężniki/,

 1. przekazanie inwestorowi inwentaryzacji zieleni / drzew i krzewów/ kolidujących z

przebiegiem ścieżek rekreacyjnych w celu uzyskania przez inwestora zgody

właścicielskiej wraz z decyzją na przesadzenie drzewostanu,

 1. na podstawie uzyskanych decyzji przez inwestora przesadzenie drzew i krzewów

przez wykonawcę w skazane miejsca,

– w zakresie obowiązków wykonawcy gwarancja 3 letnia pielęgnacji przesadzonych

drzew i krzewów,

 1. rozbiórka części istniejących chodników kolidujących z przebiegiem ścieżek

rekreacyjnych,

 1. budowa ścieżek rekreacyjnych zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym przez

inwestora projektem,

 1. pełnienie nadzoru autorskiego,
 2. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac.

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45261000-4, 45450000-6
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 2 osoba wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

 1. Termin wykonania projektu wraz z inwentaryzacją zieleni kolidującej ze ścieżkami

rekreacyjnymi ustala się na 16.04.2018 r.

 1. Termin realizacji zamówienia wykonania ścieżek rekreacyjnych wraz z przesadzeniem drzew i krzewów w nieprzekraczalnym terminie 31.10.2018 r w koordynacji z realizacją całego projektu wykonywanych wewnątrz osiedla, wg harmonogramu robót prowadzonych na całym terenie przedstawionego przez inwestora.

 

 

Pliki:

SIWZ-rewitalizacja-wnętrza-osiedla.docx (110 pobrań) ;

opis-przedmiotu-zamówienia.docx (99 pobrań) ;

Rysunek-aneks-do-koncepcji-zał-nr-7.pdf (100 pobrań) ;

zał-nr-4-do-SIWZ.doc (100 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (98 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (97 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał.doc (93 pobrania) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (91 pobrań)

 

 

Lista-wykonawców-z-informacjami.docx (106 pobrań)