Treść artykułu

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windę zewnętrzną budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na
Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windę zewnętrzną budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie
nr sprawy: ZGN-P-16/20

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windę zewnętrzną budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie

 1. Bieżuńska 1 (dz. nr ew. 46 z obr. 4-10-07): powierzchnia użytkowa 1450,06 m2, budynek mieszkalny, liczba kondygnacji nadziemnych 4+ strych;- planowana 1 winda zewnętrzna.

Program funkcjonalno – użytkowy w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym założenia programowo – funkcjonalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. 2013. 1129) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. 2004. 130. 1389).

Opracowana dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia w zakresie doposażenia budynku w windę w systemie projektuj i buduj w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający załącza rysunki szt.11 – rzuty kondygnacji, przekroje i widoki elewacji.

Całość dokumentacji w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz jw. na płycie CD z rozszerzeniem pdf oraz w plikach umożliwiających edycję: dwg, .doc, .docx, ,xls, ,xlsx, .ath, .kst.

 1. Program powinien zawierać:
 • architektoniczną koncepcję projektową wraz z założeniami konstrukcyjnymi oraz wewnętrznej komunikacji wewnątrz budynkowej,
 • wizualizację 3d dobudowanej windy,
 • analizę linijki słońca,
 • analizę mocy i infrastruktury elektrycznej budynku,
 • zastosowanie rozwiązań z uwzględnieniem uwarunkowań budynku, m.in. usytuowania istniejących i dobudowywanych instalacji;- (obecnie realizowane doposażenie w inst. Co, ccw, kotłownię gazową.),
 • zastosowanie, w miarę możliwości, alternatywnych dróg dojazdu,
 • analizę dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem:

Standardów przyjętych Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, przy czym zakłada się, że dźwigi będą w jak największym stopniu zgodne z przyjętymi standardami,

 • Standardów Dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania,
 • dobór urządzeń dźwigowych uwzględniających uwarunkowania obiektu, maksymalne powierzchnie kabin, niskie koszty eksploatacji w okresie gwarancji jaki po gwarancji (racjonalne koszty i ogólnodostępność części zamiennych), niskie zużycie energii, wysoce jakościowe materiały wykończeniowe odporne w dużym stopniu na korozję oraz ataki wandalizmu),
 • szacunkowy koszt inwestycji i etapy realizacji – ( kosztorys Inwestorski).

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 00.00.00-8
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 2osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 35 od dnia podpisania umowy.

 

Do pobrania:

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT