Treść artykułu

Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – ZGN-P-27-2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 749760b7-f57e-482a-b6d2-8135e54143ef

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00311907/01

Data ogłoszenia: 2021-12-13

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Termin składania ofert: 2021-12-21 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 10:30

 

Do pobrania: