Treść artykułu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zakresie: Montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenie instalacji c.o. i c.c.w. w 7 budynkach ZGN Targówek – ZGN-P-1-21

Identyfikator postępowania: ocds-148610-379ab347-6f64-11eb-86b1-a64936a8669f

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007341/01

Data ogłoszenia: 2021-02-15 10:22

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

  • Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  • Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Montaż lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenie instalacji c.o. i c.c.w. do wszystkich lokali w budynkach m. st. Warszawy podłączonych do sieci gazowej: Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2021-02-23 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-02-23 10:30
Termin związania ofertą: do 2021-03-18

 

Do pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert
23.02.2021 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert
23.02.2021 10:30
Kwota
160 000,00 zł
Informacja z otwarcia ofert

Do dnia 23.02.2021 do godziny 10:00 złożona została jedna oferta tj.
Firmy Maciej Maciąga MM SECURE DESIGN z siedziba w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20 lok 403 za łączną cenę w kryterium cena
189 420,00 z
ł, kryterium doświadczenie projektanta 4 lub więcej wykonanych dokumentacji projektowych.

 

INFORMACJE O WYBORZE