Treść artykułu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i węzła cieplnego dla 5 budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńskiej 74, Wincentego 50, 52, Piotra Skargi 60, 66 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

nr sprawy: ZGN-P-7-/17

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i węzła cieplnego dla 5 budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńskiej 74, Wincentego 50, 52, Piotra Skargi 60, 66 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

 1. Zamówienie powinno obejmować dla każdego z budynków osobno tj.:
 2. a) Projekty budowlano – wykonawcze na:

– doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., węzeł cieplny (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna),

– adaptacja pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna),

– wykonanie instalacji w węźle cieplnym w zakresie technologii wraz z uzgodnieniami
w Veolia Energia Warszawa (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna),

– wykonanie instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki węzła cieplnego wraz
z uzgodnieniami w Veolia Energia Warszawa (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna),

 1. b) doposażenie lokali w wodomierze z.w., w. z odczytem radiowym,
 2. c) inwentaryzacja budowlana budynku na potrzeby projektów,
 3. d) kosztorysy inwestorskie (1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna),
 4. e) przedmiary robót (1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna).

 

Uwaga: Przyłącza sieci cieplnej dla 5 budynku projektuje i wykonuje Veolia Energia Warszawa po wzajemnych uzgodnieniach projektów.

 

 1. Czynności, o których mowa w pkt. a, b, c, d, e niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:
 2. a) Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót – zakres i forma opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010 poz.1623 z póżn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 w/w ustawy,
 3. b) Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004r. Nr.130 poz.1389).
 4. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Pzp.
 5. Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie zaakceptowanej dokumentacji technicznej przez Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

Pliki:

SIWZ-projekty-ciepło-sieciowe-w-budynkach-komunalnych.docx (212 pobrań) ;

Istotne-postanowienia-umowy-zał-nr-3.doc (208 pobrań) ;

Opis-przedmoitu-zamówienia-Zał-nr-4.docx (218 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (217 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (214 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał.doc (205 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (201 pobrań) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami.docx (158 pobrań) ;

 

Ogłoszenie-wyniku-postępowania-ZGN-P-7-17-internet.xlsx (156 pobrań)