Treść artykułu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Chojnowskiej 24 w Warszawie – ZGN-P-5-2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c915e55c-571a-4ddf-a9e4-5f9cf898001c

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00076914/01

Data ogłoszenia: 2022-03-07

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Chojnowskiej 24 w Warszawie.

Termin składania ofert: 2022-03-15 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-03-15 10:30

 

Do pobrania: