Treść artykułu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy: budynek przy ul. Rybieńskiej 5 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-6-2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 33ac49af-30bb-45ca-b887-b6b119e0c241

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077082/01

Data ogłoszenia: 2022-03-07

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy: budynek przy ul. Rybieńskiej 5 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Termin składania ofert: 2022-03-15 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-03-15 11:00

 

Do pobrania: