Treść artykułu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i kotłowni gazowych dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”. – ZGN-P-9-21

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-7e21ff38-dd63-11eb-b885-f28f91688073

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 73483deb-2c75-4246-8b70-603d18fd8c28

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103629/01

Data ogłoszenia: 2021-07-05

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i kotłowni gazowych dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”.

Termin składania ofert: 2021-07-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 10:30

 

Do pobrania: