Treść artykułu

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej 21, 29 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” 

nr sprawy: ZGN-P-5/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej 21, 29 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

 1. Zamówienie powinno obejmować dla każdego z budynków osobno tj.:
 2. a) Projekty budowlano – wykonawcze na:

– doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w., kotłownię gazową (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna)

– remont pomieszczenia piwnicznego na kotłownię gazową (zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w piwnicy budynku na pomieszczenie kotłowni gazowej) (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna)

– wykonanie instalacji w kotłowni gazowej w zakresie technologii wraz z uzgodnieniami w Gazowni
Warszawa (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna)

– wykonanie instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki kotłowni gazowej wraz z uzgodnieniami
w Gazowni Warszawa (5 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna)

– doposażenie lokali w wodomierze z.w.,  c.w. z odczytem radiowym

– inwentaryzacja budowlana budynku na potrzeby projektów

– kosztorysy inwestorskie (1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna)

– przedmiary robót  (1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna)

– specyfikacja wykonania robót

– wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 1. Czynności, o których mowa w pkt. a, b, c, d, e niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:
 2. a) Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót – zakres i forma opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010 poz.1623 z póżn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 w/w ustawy,
 3. b) Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004r. Nr.130 poz.1389).
 4. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Pzp.
 5. Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie zaakceptowanej dokumentacji technicznej przez Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 23.20.00-4 – Usługi inżynierii projektowej.
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 5. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona w okresie realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do max. 28.09.2018r.

 

Pliki:

SIWZ-projekty-ciepło-sieciowe-w-budynkach-komunalnych-1.docx (160 pobrań) ;

Istotne-postanowienia-umowy-zał-nr-3-1.doc (129 pobrań) ;

Opis-przedmoitu-zamówienia-Zał-nr-4-1.docx (131 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-2.doc (120 pobrań) ;

Zał-nr-6-do-SIWZ-2.doc (115 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-2.doc (111 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-2.doc (112 pobrań)

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej 21, 29 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto
40 000,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone w postępowaniu:

 1. Pracownia Projektowa ADN Instalacje Damian Niziołek ul. Aleksandra Fredry 8/39 30-605 Kraków (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 36 654,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 51 352,50 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. EKO AUDYT sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław
  (oferta nr 3):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 46 740,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 

 1. SOLARSYSTEM s.c. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice (oferta nr 4):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 39 360,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. EKOPROJEKT Sp. z o.o. Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa (oferta nr 5):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 35 178,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. MM SECURE DESING Maciej Maciąga ul. Rembielińska 20/403, 03-352 Warszawa (oferta nr 6):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 38 745,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. PROJEKT-TOUR ul. Zorzy Polarnej 1 m 19 05-509 Józefosław, Gm. Piaseczno
  (oferta nr 6):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 59 900,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. KOWAGO-INŻYNIERIA Najman Barbara Osiedle Parkowe 6B 54 462 Wiązowna
  (oferta nr 7):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 11 685,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. POWERSUN sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin (oferta nr 8):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 36 900,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 1. Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa (oferta nr 8):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 49 200,00 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.

 

 1. PRACOWNIA PROJEKTOWA Projektowania Nadzory Janusz Karwas, ul. Łukowa 7 m 43, 02-767 Warszawa (oferta nr 10):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 34 968,90 zł

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 30.08.2018r.