Treść artykułu

Wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na parking społeczny

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2204,2348.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 12.07.2019r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. W. Tokarza stanowiącej cz. dz. ew. nr 11/5 i 11/6 z obrębu 4-08-05.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

 

ul. W. Tokarza

 

Numer księgi wieczystej

 

brak

 

Oznaczenie nieruchomości        w ewidencji gruntów cz. dz. ew. nr 11/4, 11/5 i 11/6 z obrębu 4-08-05
Powierzchnia nieruchomości  do wydzierżawienia  

1306,00  m2

 

Opis nieruchomości

grunt niezabudowany, częściowo utwardzony
Przeznaczenie nieruchomości   i sposób zagospodarowania Parking społeczny – stowarzyszenie zwykłe, powołane dla zaspakajania potrzeb społecznych
 

Okres dzierżawy

 

do 3 lat

Minimalna wysokość opłat

z tytułu dzierżawy( netto)

 

1,26 zł /m² płatna w stosunku miesięcznym

 

 

Termin wnoszenia opłat

 

do 10 – ego każdego miesiąca

 

 

 

Zasady aktualizacji opłat

Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku , w IV kwartale  roku , z  mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku-wg wskaźnika

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.