Treść artykułu

WYKAZ Nr ZGN/5/2020 – Nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 284, 471, 782) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość

Adres nieruchomości  ul. Księcia Ziemowita 6a   w Warszawie
oznaczenie nieruchomości

wg danych z ewidencji gruntów

 

część dz. ew.  nr 7  w  obrębie  4-11-23

 

powierzchnia przeznaczona                   do wydzierżawienia  

20,00 m2

 

opis nieruchomości  

grunt niezagospodarowany na posesji przy budynku Księcia Ziemowita 6a

 

stawka czynszu  dzierżawnego netto miesięcznie       3,82 zł za 1 m2 gruntu
termin wnoszenia opłat  

do dnia 10-go każdego miesiąca

 

zasady aktualizacji opłat  

jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą     od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                                    do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

sposób zagospodarowania gruntu  

ustawienie wiaty blaszanej z przeznaczeniem na garażowanie samochodu

 

Do pobrania: