Treść artykułu

WYKAZ Nr ZGN/4/2020

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.                          (Dz. U. z 2020r. poz. 65 284, 471, 782) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się                do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość

 

Adres nieruchomości  ul. Piotra Skargi   w Warszawie
oznaczenie nieruchomości

wg danych z ewidencji gruntów

 

część dz. ew.  nr 9/1  w  obrębie  4-10-12

 

powierzchnia przeznaczona                   do wydzierżawienia  

243 m2

 

opis nieruchomości  

teren niezabudowany, grunt wydzierżawiony z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

 

stawka czynszu  dzierżawnego netto miesięcznie       0,17 zł za 1 m2 gruntu
termin wnoszenia opłat  

do dnia 10-go każdego miesiąca

 

zasady aktualizacji opłat jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą     od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                                    do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

informacja o przeznaczeniu nieruchomości  

kontynuacja dzierżawy