Treść artykułu

WYKAZ Nr ZGN/4/2019

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość położoną na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Adres nieruchomości ul. Gościeradowska  w Warszawie
oznaczenie nieruchomości

wg danych z ewidencji gruntów

 

część dz. ew.  nr 39 w  obrębie  4-10-04

 

dzierżawiona powierzchnia nieruchomości  

24,84 m2

 

opis nieruchomości  

grunt przy budynku WM przy ul. Gościeradowskiej 21

 

sposób zagospodarowania dzierżawionego gruntu istniejąca altana śmieciowa i ogrodzenie  terenu przyległego                      do altany o pow.  11,52 m2 z przeznaczeniem  na  dodatkowe miejsce zbiórki odpadów
stawka czynszu  dzierżawnego netto miesięcznie 0,10 zł za 1 m2 gruntu   + podatek VAT 23%
termin wnoszenia opłat  

opłata roczna jednorazowa,  do dnia 31-go  marca każdego roku

 

zasady aktualizacji opłat  

jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą     od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                                    do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku