Treść artykułu

WYKAZ Nr 6 /2018 z dnia 17.07.2018r.

 

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  ( t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121, 50, 650 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według  poniższego wykazu:

Adres nieruchomości  

ul. Korzona  i ul. Chyrowska  w Warszawie

 

oznaczenie nieruchomości                w ewidencji gruntów  

dz. ew.  nr 26/1, 26/2, 27/1, 27/2  i   dz. ew. 32 w  obrębie  4-10-05

 

powierzchnia nieruchomości  

łączna pow. 997,00 m2

 

opis nieruchomości  

3 działki niezabudowane

 

przeznaczenie nieruchomości,                    sposób jej zagospodarowania zaplecze placu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Korzona
minimalna stawka czynszu                 za 1m2/miesięcznie 3,17 zł + 23 % VAT
termin wnoszenia opłat  

do dnia 10 – tego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

zasady aktualizacji opłat  

jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą  od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku