Treść artykułu

WYKAZ Nr 5 /2018 z dnia 18.06.2018r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121, 50, 650 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości,   że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według  poniższego wykazu:

Adres nieruchomości  

ul. Radzymińska 118 a  Warszawa

 

 Numer księgi  wieczystej   –
Oznaczenie nieruchomości                w ewidencji gruntów  dz. ew. nr  58/2  w obrębie  4-10-07
Powierzchnia nieruchomości

do wydzierżawienia

422 m2  
Opis nieruchomości  

grunt  zabudowany budynkiem dwukondygnacyjnym                           o powierzchni użytkowej 356 m2

 

Przeznaczenie nieruchomości             i sposób zagospodarowania  

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy –  Dobra Wyspa                     sp. z o. o. z przeznaczeniem na  cele  oświatowe

 

Okres dzierżawy   3 lata
Minimalna wysokość opłat                       z tytułu dzierżawy ( netto)  

0,23 zł/m2   pow.  gruntu

5,34 zł/m2   pow.  użytkowej  budynku

 

płatność  w stosunku  miesięcznym

 

Termin wnoszenia opłat do 10 – ego każdego miesiąca,  niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

Zasady aktualizacji opłat  

Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  19.06.2018 r.   do dnia 09.06.2018 r.