Treść artykułu

WYKAZ Nr 3/2018 z dnia 2018r.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.121,50,650.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 07.09.2018r.  został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie  przy ul. św. Wincentego 88 (dz. ew. nr 7/1 z  obrębu 4-09-31 o pow. 11,00m2 ).

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.121,50,650.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 07.09.2018 r.  został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie  przy ul. św. Wincentego 88 (dz. ew. nr 7/1 z  obrębu 4-09-31 o pow. 11,00m2 ).

WYKAZ  Nr 3/2018 z dnia  2018r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121, 50, 650 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według  poniższego wykazu:

Adres nieruchomości  

ul. św. Wincentego 88

 

oznaczenie nieruchomości                w ewidencji gruntów  

dz. ew.  nr  7/1  z  obrębu  4-09-31

 

powierzchnia nieruchomości  

11,00 m2

 

opis nieruchomości  

grunt zabudowany magazynem blaszanym z przeznaczeniem                   dla podmiotów gospodarczych prowadzących handel przy ulicy                       św. Wincentego

 

przeznaczenie nieruchomości,                    sposób jej zagospodarowania na gruncie o pow. 11m² znajduje się  magazyn blaszany                   do przechowywania wiązanek i kwiatów
termin zagospodarowania nieruchomości do 3 lat
minimalna stawka czynszu                 za 1m2/miesięcznie 13,94 zł/m² płatna w stosunku miesięcznym
termin wnoszenia opłat  

do dnia 10 – tego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

zasady aktualizacji opłat Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą  od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07.09.2018 r. do dnia 28.09. 2018 r.