Treść artykułu

WYKAZ Nr 2/2018 z dnia 08.01.2018r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według  poniższego wykazu:

 

Adres nieruchomości  

ul. Gościeradowska 5  w Warszawie

 

oznaczenie nieruchomości                w ewidencji gruntów  

część dz. ew.  nr 58  w  obrębie  4-10-08

 

powierzchnia gruntu przeznaczonego                                      do wydzierżawienia  

100,00  m2

 

opis nieruchomości teren  podwórza ZGN Targówek
przeznaczenie nieruchomości parkowanie  4  samochodów wykonawców umów zawartych                            z  ZGN  Targówek
termin  wydzierżawienia nieruchomości  do 31.12.2018 r.
minimalna stawka czynszu                 za 1m2/miesięcznie 2,39 zł   + 23 % VAT
termin wnoszenia opłat  

do dnia 10 – tego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

zasady aktualizacji opłat  

jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą  od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                                    do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  09.01.2018 r.  do dnia  29.01.2018 r.