Treść artykułu

WYKAZ Nr 1/2018 z dnia 08.01.2018 r.

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2016r.  poz. 2147 ze zm.) podaje się                     do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat grunty położone na terenie Dzielnicy Targówek według  poniższego wykazu:

 

L.p.

Oznaczenie  nieruchomości

( część)

Adres

nieruchomości

Pow.

w m2

Aktualne

zagospodarowanie

Wysokość czynszu dzierżawnego Zasady aktualizacji Termin wnoszenia opłat
 

 

1.

 

 

dz. ew.  68/2                   w obrębie                   4-11-23

 

 

Siarczana  6a

 

 

20,00

 

 

pomieszczenie gospodarcze

 

 

 

2,35 zł za 1mgruntu                            + 23% podatek VAT

 

jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą  od                         1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów                        i usług konsumpcyjnych                           za  3 kwartały w stosunku                                    do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

 

w terminie                  do dnia 10-tego każdego miesiąca, niezależnie                  od terminu doręczenia faktury

 

2.

dz. ew. 77          w obrębie                   4-10-08  

Cmentarna  21

 

15,00

pomieszczenie gospodarcze

( kontynuacja dzierżawy)

3,69 zł za 1mgruntu                            + 23% podatek VAT

 

Wykaz wywiesza się  od dnia  09.02. 2018 r.  do dnia  29.01.2018 r.