Treść artykułu

WYKAZ Nr 1/2018 z dnia 05.06.2018r.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.121,50,650.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu  08.06. 2018r.  został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego 90A (dz. ew. nr 6 i 7/1 w obrębie 4-09-31 o pow. 23,00m2 ).

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121, 50, 650 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według  poniższego wykazu:

 

Adres nieruchomości  

ul. św. Wincentego 90A

 

oznaczenie nieruchomości                w ewidencji gruntów  

dz. ew.  nr 6 i 7/1  w  obrębie  4-09-31

 

powierzchnia nieruchomości  

23,00 m2

 

opis nieruchomości  

grunt niezabudowany z przeznaczeniem dla podmiotów gospodarczych prowadzących handel przy ulicy św. Wincentego

 

przeznaczenie nieruchomości,                    sposób jej zagospodarowania na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

na gruncie o pow. 23m² znajduje się magazyn blaszany                            do przechowywania wiązanek i kwiatów

termin zagospodarowania nieruchomości do 3 lat
minimalna stawka czynszu                 za 1m2/miesięcznie 14,38zł/m² płatna w stosunku miesięcznym
termin wnoszenia opłat  

do dnia 10 – tego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

zasady aktualizacji opłat Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą  od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r.