Treść artykułu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat – WYKAZ – Nr ZGN/4/2021

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według poniższego wykazu:

Adres nieruchomości  

ul. Piotra Skargi w Warszawie

 

Numer księgi wieczystej KW WA3M/00480878/1
Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów dz. ew. 13 w obrębie 4-10-12
Powierzchnia nieruchomości

do wydzierżawienia

101,00 m2
Opis nieruchomości  

teren niezabudowany, grunt wydzierżawiony z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

kontynuacja dzierżawy
Okres dzierżawy 3 lata
Minimalna wysokość opłat netto

miesięcznie z  tytułu dzierżawy

 

0,15 zł za 1 m2 gruntu

 

Termin wnoszenia opłat do 10 – ego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

Zasady aktualizacji opłat  

Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku