Treść artykułu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat – WYKAZ – Nr ZGN/3/2021

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według poniższego wykazu:

Adres nieruchomości  

ul. Radzymińska 118 a Warszawa

 

Numer księgi wieczystej KW nr 1213
Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów dz. ew. nr 58/2 w obrębie 4-10-07
Powierzchnia nieruchomości

do wydzierżawienia

422 m2
Opis nieruchomości  

grunt zabudowany budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 356 m2

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób zagospodarowania

 

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na cele oświatowe

 

Okres dzierżawy 3 lata
Minimalna wysokość opłat netto

miesięcznie z  tytułu dzierżawy

 

0,26 zł/m2 pow. gruntu

5,75 zł/m2 pow. użytkowej budynku

 

 

Termin wnoszenia opłat do 10 – ego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

Zasady aktualizacji opłat  

Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku