Treść artykułu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat – WYKAZ – Nr ZGN/2/2021

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat n/w nieruchomości położone na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

Adres i oznaczenie  nieruchomości

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia  

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego  

Termin wnoszenia opłat

 

Zasady aktualizacji czynszu

ul. Smoleńska  77                  część dz. ew. 12/7, 12/9 obręb 4-10-13  

21,00 m2

grunt zagospodarowany

(kontynuacja dzierżawy)

dzierżawa gruntu położonego przy budynku Smoleńska 77 na rzecz wspólnoty mieszkaniowej  z przeznaczeniem pod  altankę śmietnikową 0,01 zł za 1 m2  gruntu +  podatek VAT 23% czynsz dzierżawny roczny płatny  z góry, na podstawie  faktury VAT, w terminie określonym w fakturze

 

zmiany czynszu jeden raz  w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku               – według wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                        do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku

 

ul. Smoleńska  73                  część dz. ew. 6/2, obręb 4-10-13  

84,00 m2

grunt zagospodarowany

(kontynuacja dzierżawy)

dzierżawa gruntu na rzecz stowarzyszenia                w celu usytuowania 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych

 

1,30 zł  za 1m2 gruntu +  podatek VAT 23% do dnia 10-go każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury

 

Siarczana 6 a

część dz. ew.68/2                   obręb 4-11-23

 

 

20,00 m2

grunt zagospodarowany lokalizacja wiaty  blaszanej z przeznaczeniem                        na pomieszczenie gospodarcze 2,53 zł za 1m2  gruntu +  podatek VAT 23% do dnia 10-go każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury