Treść artykułu

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

nr sprawy: ZGN-P-   9-/16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
  3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

 

Pliki:

Zmiana w SIWZ (194 pobrania) ,

Kopia-wykaz-bud-zał-nr-2-do-umowy-2017.xls (230 pobrań) ,

opis-przedmiotu-zamówienia-załacznik-nr-1.doc (247 pobrań) ,

wzór-Umowy-załacznik-nr-4.doc (250 pobrań) ,

Zał-nr-5-do-SIWZ-2.doc (245 pobrań) ,

zał.grupa-kapitał-2.doc (238 pobrań) ,

Załacznik-zobowiązanie-2.doc (231 pobrań) ,

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-2.doc (239 pobrań) ;

 

 

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-Usługi-kominiarskie.docx (185 pobrań)