Treść artykułu

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

nr sprawy: ZGN-P- 27/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 91.50.00-4
 4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6. Wartość zamówienia podstawowego – 230 894,31 zł netto (bez VAT), wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 115 447,15 zł netto (bez VAT)
 7. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a:
 9. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

 

IV.       Termin wykonania zamówienia.

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.

 Pliki:

SIWZ-kominiarze.docx (92 pobrania) ;

opis-przedmiotu-zamówienia-załacznik-nr-1.doc (102 pobrania) ;

Kopia-wykaz-bud-zał-nr-2-do-umowy-2019.xls (100 pobrań) ;

wzór-Umowy-załacznik-nr-4.doc (90 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-2.doc (106 pobrań) ;

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-2.doc (101 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-2.doc (87 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-2.doc (103 pobrania) ;

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto 284 000,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferta złożona w postępowaniu:

 1. WAR-KOM s.c. Usługi Kominiarskie Renard Fornalski i Wspólnicy 03-984 Warszawa ul. Mikołajczyka 15 m 48 (oferta nr 1)

Skorelowana cena (z VAT)

 1. czyszczenie 1 szt. przewodu kominowego-dymowego lub spalinowego bez względu na jego długość 5,00 zł. + obowiązująca stawka VAT,
 2. wykonywanie okresowej kontroli rocznej:
  • sprawdzanie 1mb przewodu kominowego 2,00 zł. + obowiązująca stawka VAT
  • sprawdzanie 1 szt. Podłączenia 3,50 zł. + obowiązująca stawka VAT,
 3. udrożnienie przewodów kominowych podczas kontroli za pomocą kuli lub bolca 250,00 zł. + obowiązująca stawka VAT,
 4. montaż 1 szt. wkładu kominowego 2 500,00 zł + obowiązujący podatek VAT.
 5. sprawdzenie przewodu i podłączeń pojedynczego pionu (opinia kominiarska pojedynczego lokalu) 200,00 zł + obowiązująca stawka VAT.

Łączna skorelowana cena 2 960,50 zł + obowiązująca stawka VAT = 3 266,42 zł

Aspekt społeczny – 6 osób

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.