Treść artykułu

Utrzymanie porządku i czystości

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na
Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek
nr sprawy: ZGN-P-  6-/16

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

  1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
  3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek.

 

 

Pikik:

SIWZ-sprzątanie.docx (264 pobrania) ,

Wakaty-i-zastępstwa-Bródno.xlsx (241 pobrań) ,

Wakaty-i-zastępstwa-Targówek.xlsx (238 pobrań) ,

Wakaty-Tereny-Publiczne.xlsx (235 pobrań) ,

Zał-nr-4-wzór-umowy-sprzatanie.doc (251 pobrań) ,

Zał-nr-4a-wzór-umowy-sprzatanie.doc (250 pobrań) ,

Zał-nr-4b-wzór-umowy-sprzatanie.doc (231 pobrań) ,

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (239 pobrań) ,

zał.grupa-kapitał.doc (228 pobrań) ,

Załacznik-zobowiązanie.doc (243 pobrania) ,

Załącznik-nr-1-1a-opis-przedmiotu-zamówienia.doc (260 pobrań) ,

Załącznik-nr-1b-opis-przedmiotu-zamówienia.doc (233 pobrania) ,

Załącznik-nr-6-do-SIWZ.doc (240 pobrań) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-Utrzymanie-czystości.docx (213 pobrań)