Treść artykułu

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 1a, 1b do SIWZ.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a, 4b do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.00.00-3.
 4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

część 1 Rejon Zespołu Eksploatacji Targówek

– część 2 Rejon Zespołu Eksploatacji Bródno

część 3 Rejon Zespołu Terenów Publicznych

 1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.

Część I Wartość zamówienia podstawowego – 312 892,22 zł netto (bez VAT) łącznie na wszystkie części, wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 156 446,11 zł netto (bez VAT).

Część II Wartość zamówienia podstawowego – 457 318,08 zł netto (bez VAT) łącznie na wszystkie części, wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 228659,04 zł netto (bez VAT).

Część III Wartość zamówienia podstawowego – 74 074,07zł netto (bez VAT) łącznie na wszystkie części, wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 37 037,03 zł netto (bez VAT).

 

 1. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a:
 3. Części 1: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 918) Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 4. Części 2: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 918) Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 5. Części 3: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 918) Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

 

IV.       Termin wykonania zamówienia.

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.

 

Pliki:

SIWZ-sprzątanie.docx (98 pobrań) ;

Wakaty-i-zastępstwa-Bródno-2019.xlsx (98 pobrań) ;

Wakaty-Tereny-Publiczne-na-2019.xlsx (97 pobrań) ;

zastępstwa-dozorców-firma-sprzątnie-2019.xls (92 pobrania) ;

Załącznik-nr-1-1a-opis-przedmiotu-zamówienia.doc (95 pobrań) ;

Załącznik-nr-1b-opis-przedmiotu-zamówienia.doc (97 pobrań) ;

Zał-nr-4-wzór-umowy-sprzatanie.doc (80 pobrań) ;

Zał-nr-4a-wzór-umowy-sprzatanie.doc (77 pobrań) ;

Zał-nr-4b-wzór-umowy-sprzatanie.doc (85 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ-3.doc (89 pobrań) ;

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-3.doc (89 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał-2.doc (87 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie-2.doc (103 pobrania) ;

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto 920 000,00 zł

I cześć 340 000,00 zł

II część 500 000,00 zł

III część 80 000,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone w postępowaniu:

Część I:

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek – Rejon Eksploatacji Targówek

 1. PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski ul. Konarskiego 8, 03-355 Warszawa (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 700 153,81 zł

Aspekt społeczny – 4 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. MODEX-POL Adam Modzelewski ul. Orłowska 5 m 1, 03-571 Warszawa (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 345 626,02 zł

Aspekt społeczny – 11 osób (Łącznie na 3 części)

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. P.K EKO-TRANS-ODPADY sp. z o.o. Sp.K. ul. Płochocińska 23, 03-044 Warszawa (oferta nr 3):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 343 881,38 zł

Aspekt społeczny – 5 osób

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

Część II:

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek – Rejon Eksploatacji Bródno

 1. PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski ul. Konarskiego 8, 03-355 Warszawa (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 808 288,63 zł

Aspekt społeczny – 4 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. MODEX-POL Adam Modzelewski ul. Orłowska 5 m 1, 03-571 Warszawa (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 501 990,34 zł

Aspekt społeczny – 11 osób (Łącznie na 3 części)

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. P.K EKO-TRANS-ODPADY sp. z o.o. Sp.K. ul. Płochocińska 23, 03-044 Warszawa (oferta nr 3):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 498 623,34 zł

Aspekt społeczny – 5 osób

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

Część III:

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek – Rejon Zespołu Terenów Publicznych

 1. PHU GAMMA Andrzej Zakrzewski ul. Konarskiego 8, 03-355 Warszawa (oferta nr 1):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 147 264,31 zł

Aspekt społeczny – 3 osoby

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.

 1. MODEX-POL Adam Modzelewski ul. Orłowska 5 m 1, 03-571 Warszawa (oferta nr 2):

Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 79 959,87 zł

Aspekt społeczny – 11 osób (Łącznie na 3 części)

Termin płatności – 21 dni

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2019r.