Treść artykułu

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek – ZGN-P-23-2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 92dfaf6c-d146-4727-8e2f-e1bd64266cc8

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286503/01

Data ogłoszenia: 2021-11-26

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek.

Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 10:30

 

Do pobrania: