Treść artykułu

Utrzymanie czystości

[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_text]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonegozakończonego aukcją elektroniczną,

pn.:

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 03-535 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BIiPI) we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.

Regon: 016451807

NIP: 524-25-22-012

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1)      w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię nazwisko: Ewa Prusińska

stanowisko służbowe:  Kierownik Zespołu Eksploatacji (Rejon Targówek)

tel.: (0-22) 679-41-76

imię nazwisko: Izabela Majchrowska

stanowisko służbowe: p.o. Kierownik Zespołu Eksploatacji (Rejon Bródno)

tel.: (0-22) 594-07-19

 

2)      w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

imię nazwisko: Tomasz Faliszewski

    stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

tel.: (0-22) 679-41-64

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną prowadzoną na zasadach określonych w art. 91 a ustawy.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

4.1.      Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

4.2.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3.   Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

 

Zapisy-SIWZ-z-aukcją.doc (301 pobrań) ;

art.22-ust.-ustawy-zał-nr-8-SIWZ.doc (292 pobrania) ;

Zał-nr-5-do-oferty2.doc (286 pobrań) ;

Zał-nr-6-wzór-umowy.doc (291 pobrań) ;

zał.grupa-kapitał2.doc (285 pobrań) ;

Załacznik-3-do-umowy-zastępstwa.xls (287 pobrań) ;

Załacznik-nr-2-do-umowy-vakaty.xls (294 pobrania) ;

Załacznik-zobowiązanie2.doc (286 pobrań) ;

Załącznik-nr-1-do-umowy-zakres-czynności.doc (293 pobrania) ;

Załącznik-nr-4-do-oferty.doc (285 pobrań) ;

Załącznik-nr-7-do-oferty.doc (299 pobrań) ;

Pytania-i-odpowiedzi-utrzymanie-czystości.doc (257 pobrań)

[/mp_text]

[/cherry_col]

[/cherry_row]