Treść artykułu

Usługi w zakresie ochrony fizycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego

na

Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie.

nr sprawy: ZGN-P-1-/17

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.
 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 4. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy
ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy
ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1, 1a do SIWZ.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4, 4a do SIWZ.
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.00.00-4
 4. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

część 1 Ochrona targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11

– część 2 Ochrona terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego

WAŻNE dot. CZĘŚCI 2:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia umowy w związku z wyborem Operatora zarządzającym nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Bardowskiego.

 1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwości udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6. Wartość zamówienia podstawowego – 339 380,00 zł netto (bez VAT) łącznie na wszystkie części, wartość zamówienia uzupełniającego na usługi – 169 690,00 zł netto (bez VAT)
 3. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a:
 5. Części 1: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 6. Części 2: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia była zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. Zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

 

SIWZ-ochrona.docx (260 pobrań) ,

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (249 pobrań) ,

Zał-nr-5a-do-SIWZ.doc (246 pobrań) ,

zał.grupa-kapitał.doc (249 pobrań) ,

Załacznik-zobowiązanie.doc (243 pobrania) ,

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-ochrona.doc (260 pobrań) ,

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc (257 pobrań) ,

Załącznik-nr-4b-do-SIWZ.doc (242 pobrania) ,

Załącznik-nr-6-do-SIWZ.doc (255 pobrań) ,

Załącznik-nr-6a-do-SIWZ.doc (253 pobrania) ,

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-formularz-cenowy.doc (265 pobrań) ,

Załącznik-nr-7a-do-SIWZ-formularz-cenowy.doc (249 pobrań)

 

 

 

Lista-wykonawców-z-informacjami.docx (185 pobrań)