Treść artykułu

Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie.

nr sprawy: ZGN-P- 8-/16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

  1. Tryb udzielenia zamówienia.
  2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą PZP”.
  3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
  4. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy
ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy
ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie oraz całodobowej ochronie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego w Warszawie.

 

 

Pliki:

SIWZ-ochrona-1.docx (231 pobrań) ,

Zał-nr-5-do-SIWZ-1.doc (229 pobrań) ,

Zał-nr-5a-do-SIWZ.doc (230 pobrań) ,

zał.grupa-kapitał-1.doc (220 pobrań) ,

Załacznik-zobowiązanie-1.doc (224 pobrania) ,

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-ochrona.doc (237 pobrań) ,

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc (229 pobrań) ,

Załącznik-nr-4b-do-SIWZ.doc (223 pobrania) ,

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-1.doc (223 pobrania) ,

Załącznik-nr-6a-do-SIWZ.doc (227 pobrań) ,

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-formularz-cenowy.doc (227 pobrań) ,

Załącznik-nr-7a-do-SIWZ-formularz-cenowy.doc (229 pobrań) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami-Ochrona.docx (181 pobrań)