Treść artykułu

Usługi kominiarskie

[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_text]

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego,

pn.:

„Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie”

 

Treść

Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

 Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 03-535 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji (BIiPI) we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych (BZP) Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej.

 

 Regon: 016451807

NIP: 524-25-22-012

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

 

1)      w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

 

imię nazwisko: Jerzy Sobka

 

stanowisko służbowe: Główny Specjalista

 

tel.: (0-22) 678-23-28

 

 

2)      w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:

 

imię nazwisko: Tomasz Faliszewski

 

    stanowisko służbowe: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

 

tel.: (0-22) 679-41-64

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

 

4.1.      Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

 

4.2.      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

4.3.   Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień.

    5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

 

Zamawiającym jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Gościeradowskiej 5 kod pocztowy 03-535 Warszawa

 

Zapisy-SIWZ-kominiarze-.doc (288 pobrań) ;

art.22-ust.-ustawy.doc (263 pobrania) ;

wykaz-bud.-zał.-nr-1-do-umowy.xls (279 pobrań) ;

wzór-Umowy.doc (271 pobrań) ;

Załącznik-nr-4-do-oferty.doc (275 pobrań) ;

Załącznik-nr-6-do-oferty.doc (275 pobrań)

[/mp_text]

[/cherry_col]

[/cherry_row]