Targowisko tymczasowe „Trocka”

[cherry_row type=”full-width” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto” parallax_speed=”1.5″ parallax_invert=”no” min_height=”300″ speed=”1.5″ invert=”no”]

[cherry_col size_md=”12″ size_xs=”none” size_sm=”none” size_lg=”none” offset_xs=”none” offset_sm=”none” offset_md=”none” offset_lg=”none” pull_xs=”none” pull_sm=”none” pull_md=”none” pull_lg=”none” push_xs=”none” push_sm=”none” push_md=”none” push_lg=”none” collapse=”no” bg_type=”none” bg_position=”center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”auto”]

[mp_text]

WIELOBRANŻOWA KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 

ZESPÓŁ PAWILONÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH

„TARGOWISKO TROCKA” – WARIANT V PRZY UL. FANTAZYJNEJ W WARSZAWIE 

 

OPIS

1.    Uwarunkowania dotyczące możliwości realizacji wytycznych Inwestora:

Analiza chłonności przedmiotowej nieruchomości wykazuje brak możliwości pełnej realizacji wytycznych, parametrów powierzchniowych i funkcjonalnych sformułowanych przez Inwestora.

Uwarunkowania o tym decydujące, jednoznacznie zmniejszające powierzchnię terenu (w stosunku do wielkości dysponowanych działek), na którym można rozplanowywać poszczególne funkcje to głównie:

      przebieg ciepłociągu (częściowo w nasypie, częściowo w nadwieszeniu), 

      konieczność odsunięcia planowanych funkcji od północnej strony działki (sąsiedztwo działek budowlanych)

      konieczność odsunięcia planowanej zabudowy od krawężnika ul.Fantazyjnej o min. 6m. (rozporządzenie o drogach) oraz od krawężnika ul.Radzymińskiej (prawdopodobny warunek przyszłej decyzji WZ wyznaczający nieprzekraczalną linię zabudowy zachodniej pierzei ul.Radzymińskiej)

      konieczność zachowania części przebiegów istniejącej infrastruktury (brak możliwości lub nieopłacalność przebudów).

      konieczność zachowania istniejącego przebiegu wschodniego chodnika ul.Fantazyjnej

      konieczność wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej

W rezultacie, z 10 790m2 powierzchni działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję, na przewidziane przez Inwestora funkcje   faktycznie otrzymujemy ok. 8 600m2 terenu, na którym można rozplanować przedmiotową inwestycję.

W przedstawionej koncepcji, zrealizowano zalecenia artykułowane na spotkaniu w dniu 27.07.2015r, tj. zaprojektowano dwa wjazdy prawidłowo oddalone od ul. Radzymińskiej, zwiększono ilość miejsc postojowych  w ramach działki. Realizacja w odrębnym postępowaniu parkingu zewnętrznego pozwoli zaspokoić potrzeby praktycznego funkcjonowania targowiska.   

Przedstawiona wersja pozwala w przyszłości na sukcesywne realizowanie poprawy standardów (np. wprowadzenie zadaszeń przejść pieszych). 

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że niniejsza koncepcja realizuje istniejące uwarunkowania, które mogą być jednak doprecyzowane, czy też inaczej określone w oczekiwanej decyzji o WZ.

 

Warunkiem koniecznym do realizacji przedstawionych założeń jest uzyskanie pozytywnej opinii Inżyniera ruchu na zjazd z ul.Fantazyjnej (bliskość skrzyżowania z ul.Radzymińską). Dodatkowo, konieczna może okazać się korekta szeregu pawilonów od strony Radzymińskiej (studzienka kanalizacyjna).

 

2.    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

 Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę zespołu pawilonów handlowo-usługowych z parkingiem naziemnym oraz infrastrukturą techniczną.  

Teren, na którym zlokalizowano przedmiotowy obiekt obejmuje działki nr ew. 24, 25, 26 z obrębu 41003 zlokalizowane u zbiegu ulic Fantazyjnej         i Radzymińskiej. Dodatkowo, na części działki nr 23/7 przewidziano teren     pod zjazd i infrastrukturę techniczną.

Parking zewnętrzny zlokalizowano na części działki nr 278/1. 

Koncepcja przewiduje ukształtowanie pawilonów w szeregach zorientowanych prostopadle do osi głównej wschód-zachód, z urozmaiceniem w postaci wewnętrznego placu handlowego. 

Główna oś założenia, przebiega od ul.Radzymińskiej do ul.Fantazyjnej, wykorzystując istniejące przejście dla pieszych w ul.Radzymińskiej,                co pozwala na ukształtowanie wejścia głównego od tej ulicy.

Forma pawilonów prosta, z ortogonalnym (definiowanym przebiegiem ul.Radzymińskiej) rozmieszczeniem szeregów. Taki sposób usytuowania porządkuje           urbanistykę             miejsca,         a          poprzez         ukształtowanie        przerw                   w zabudowie, respektuje istniejącą podziemną infrastrukturę. 

Przedstawiona koncepcja realizuje wycofanie zabudowy od strony ul.Radzymińskiej, zgodnie z linią zabudowy obiektów po jej zachodniej stronie. Zespół uzupełniają: budynek administracyjny, plac przeznaczony do handlu bezpośrednio z samochodów, parking terenowy zasilany zjazdem z ulicy Fantazyjnej, sanitariaty ogólnodostępne, wiata śmietnikowa, chodniki, ogrodzenie, zieleń zorganizowana.

3.    Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego      oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną.                                         Powierzchnia zajmowanej nieruchomości – działki nr ew. 24, 25, 26 

 

                z obrębu 4-10-03                                                                             – 10 791m2

 

Powierzchnia terenu części działki 278/1 z obrębu 4-09-23 przeznaczonego

 

                na parking                                                                                        – 4 832 m2

 

Teren działek płaski, rzędne ok. 6,30 m.n.p.w. 

 

Na terenie znajdują się nasadzenia roślinne – zieleń niska nie kolidująca z planowanym przedsięwzięciem lub łatwa do przesadzenia oraz rozproszone grupy drzew (częściowo do wycinki).

Na terenie występują wyrobione przejścia piesze oraz ciepłociąg  (częściowo w nasypie, a częściowo nadwieszony).

4.    Rodzaj technologii:

Zespoły pawilonów o funkcji handlowo-usługowej z infrastrukturą towarzyszącą (pawilon administracyjny z częścią socjalną, magazynową           i wartownią, wiata śmietnikowa, plac przeznaczony do handlu ręcznego, plac do handlu ze stanowisk samochodowych, sanitariaty ogólnodostępne, parking terenowy z drogami zasilany dwoma zjazdami z ulicy Fantazyjnej, chodniki).

Wielkość poszczególnych pawilonów zmienna od 10 do 30 m2 powierzchni całkowitej, z możliwością ich łączenia. 

5.    Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Rozplanowanie i konfiguracja pawilonów zakłada w jak największym stopniu realizację wytycznych Stowarzyszenia Kupców „TROCKA” podsumowujących dotychczas projektowane koncepcje.       

W toku dalszych prac projektowych przewiduje się „granie” wzajemnymi proporcjami, geometrią, układem poszczególnych szeregów pawilonów, czy też doprojektowanie zadaszeń ciągów pieszych i placu handlowego.

6.    Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanychsurowców, materiałów, paliw oraz energii:

 

                                 Dla działki nr ew. 24, 25, 26 z obrębu 4-10-03:

 

 

        woda                           

            –        13 m3/dobę

        kanalizacja                

            –     11,5 m3/dobę 

energia elektryczna 

             – 85 000 kWh/miesiąc

       energia cieplna         

            –      216 kW

        wody opadowe          

 

            –      127 l/s

 

Dla działki 278/1 z obrębu 4-09-23:

woda                                           – nie dotyczy       

kanalizacja                                  – nie dotyczy       

energia elektryczna                     –      500 kWh/miesiąc

energia cieplna                            – nie dotyczy       

              wody opadowe                             –      110 l/s

 

 

 

7.    Rozwiązania chroniące środowisko:

                        Zastosowanie separatorów substancji ropopochodnych w odwodnieniu parkingu naziemnego.

 

8.    Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji  lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:                                              

          Nie dotyczy.

 

9.    Dane liczbowe:

 

 

 

– działki nr ew. 24, 25, 26 z obrębu 4-10-03

 

 

 

 

Powierzchnia działek                                  

Powierzchnia zabudowy kubaturowej     

Powierzchnia całkowita łącznie               

Kubatura łącznie                                          

 

 

 

 

              10 786 m2 –   2 630 m2

              2 630 m2

              9 205 m3

Maksymalna wysokość (1 kondygnacja)

Powierzchnie utwardzone                         w tym      drogi              – 1 780 m2                   miejsca postojowe – 1 025 m2                    chodniki, place        – 3 185 m2

Zieleń                                                             

 

 

 

               5 m.

               5 990 m2

               2 008 m2

Ilość miejsc postojowych                            

(bilans formalny)

 

–        82 m.p.

Ilość miejsc postojowych                            

(dla samochodów dostawczych)

 

–        16 m.p.

Ogrodzenie (4 furtki, 2 bramy wjazdowe)

 

– część działki 278/1 z obrębu 4-09-23

 

–      150 m.b.

 

Powierzchnia wydzielonej działki            

 

–    4 832 m2 –    2 617 m2

Powierzchnia parkingu naziemnego (ok. 100 m.p.) w tym             drogi              – 1 317 m2                   miejsca postojowe – 1 300 m2

 

Powierzchnia biologicznie czynna                      

–    2 215 m2

Ilość miejsc postojowych                                        

–       104 m.p.

 

10.Parametry elementów zabudowy i placów funkcjonalnych: 

 

TYP

 

WYMIARY

 

(m.)

ILOŚĆ

WEJŚCIE 

POW.

UŻYTKOWA 

(m2)

POW.

CAŁKOWITA 

(m2)

KUBATURA 

 

(m3)

 

PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE

 

3,4 x 3,0

4

krótki bok

8,67

10,20

35,70

4,5 x 3,4

12

długi bok

13,00

15,30

53,60

B’

4,45 x 3,4

6

długi bok

12,87

15,14

52,99

6,0 x 3,4

13

długi bok

17,34

20,40

71,40

C’

6,0 x 3,4

20

krótki bok

17,34

20,40

71,40

D

6,8 x 3,75

1

długi bok

21,71

25,55

89,42

D’

6,0 x 4,0

1

krótki bok

20,40

24,00

84,00

D”

7,4 x 3,4

2

krótki bok

21,38

25,16

88,06

D”’

6,0 x 4,0

3

długi bok

20,40

24,00

84,00

D””

6,0 x 4,2

5

krótki bok

21,42

25,20

88,20

7,4 x 4,2

1

krótki bok

26,41

31,08

108,78

E’

6,0 x 5,1

18

krótki bok

26,01

30,60

107,10

E”

7,5 x 4,0

18

długi bok

25,50

30,00

105,00

 

 

 

 

 

 

 

suma

 

104

 

2 046,88

2 408,19

8 429,26

 

OBIEKTY TOWARZYSZĄCE 

 

budynek administracji, socjalny, magazynu, wartowni, sanitariatów

136,0

170,0

595,0

wiata śmietnikowa

42,5

50,0

175,0

 

 

 

 

PLACE FUNKCJONALNE 

 

Plac handlu ręcznego

 

386,0

 

Plac handlu ze stanowisk samochodowych

 

420,0

 

 

 

11.Dane materiałowe:

Pawilony handlowo usługowe, pawilony administracji, pomieszczenia socjalnego, magazynu i wartowni, pawilon sanitarny:

Wykonane w systemie modułowym, do łączenia szeregowego w zespoły, posadowione na płycie betonowej z wyposażeniem w niezbędne instalacje Konstrukcja: strukturalne i dekoracyjne ramy z profili stalowych

                Podłoga:       panel warstwowy ze styropianu, wodoodporny laminat

Ściany:          płyty warstwowe ścienne z rdzeniem styropianowym wykończone blachą stalową powlekaną

Attyka przystosowana do umieszczenia reklamy

                Dach:             płyta warstwowa dachowa z rdzeniem styropianowym.

                                       Woda opadowa z dachu odprowadzana za pomocą rynien 

i rur spustowych

                Stolarka:        PCV

 

Wiata śmietnikowa:

W konstrukcji drewnianej, posadowiona na płycie betonowej,  dach wykończony dachówką bitumiczną

Plac handlu ręcznego: 

Kostka betonowa, zadaszenie wykończone dachówką bitumiczną,  na konstrukcji drewnianej

Plac handlu ze stanowisk samochodowych:

Kostka betonowa

Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki:

Panele systemowe z siatki, posadowione na fundamencie punktowym 

Chodniki:

Płyty chodnikowe

Drogi:

Nawierzchnia asfaltowa lub kostka betonowa

Miejsca postojowe:

Nawierzchnia asfaltowa lub kostka betonowa

Zieleń projektowana:

trawa

 

BAZ_sytuacja_2015_08_18.pdf (304 pobrania) ;

Koncepcja-VII.pdf (476 pobrań) ;

Koncepcja-VIII.pdf (475 pobrań)

 

[/mp_text]

[/cherry_col]

[/cherry_row]