Treść artykułu

Rewitalizacja wnętrza osiedla

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

Budowa 3 placów zabaw, budowa 2 siłowni plenerowych, budowa placyku gospodarczego oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej w ramach programu „Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2” w Warszawie”.

nr sprawy: ZGN-P-23/18

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek: 900- 1700

Wtorek, środa i piątek : 700- 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa 3 placów zabaw, budowa 2 siłowni plenerowych, budowa placyku gospodarczego oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej w ramach programu „Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2” w Warszawie”.

Prace należy wykonać zgodnie z:

a) projektami wykonawczymi,
b) przedmiarami robót,
c) Zakres robót przewidzianych do wykonania zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ,
d) Czynności, o których mowa w pkt. a, b niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:

– zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2015 poz. 151 z późń zm.),

– wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych,

– zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

e) Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
f) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45300000-0, 45100000-8, 45233000-9, 45111200-0, 45310000-3,
Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do max. 30.11.2018r.

Pliki:

SIWZ-rewializacja-wnętrz-osiedla.docx (95 pobrań) ;

Opis-Przedmiotu-Zamówienia.docx (97 pobrań) ;

zał-nr-4-do-SIWZ.doc (80 pobrań) ;

Zał-nr-5-do-SIWZ.doc (82 pobrania) ,

Zał-nr-6-do-SIWZ.doc (93 pobrania) ;

zał.grupa-kapitał.doc (78 pobrań) ;

Załacznik-zobowiązanie.doc (89 pobrań) ;

architektura.7z (207 pobrań) ;

 

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

 

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa 3 placów zabaw, budowa 2 siłowni plenerowych, budowa placyku gospodarczego oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej w ramach programu „Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2” w Warszawie”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – brutto
463 785,24

Zgodnie z art. 86 ust. 4 pzp podczas otwarcia ofert podaje się – nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone w postępowaniu:

W w/w postepowaniu nie złożono żadnej oferty.