Treść artykułu

Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 w Warszawie – OTWARCIE OFERT

Kategoria Zamówienia Publiczne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na

Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 w Warszawie

nr sprawy: ZGN-P-5/20

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą PZP”.

 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 w Warszawie”.

Zakup i montaż 3 urządzeń do siłowni plenerowej na macie przerostowej: twister, orbitrek, wioślarz, 9 szt. ławek z oparciem 7 szt. koszy na śmieci.

 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4), nieużywanym wcześniej w innych projektach posiadającym odpowiednie certyfikaty
 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę.
 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” licząc od daty odbioru końcowego.
 4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu umowy:1) Bezpłatny serwis gwarancyjny z odbiorem niesprawnego sprzętu przez Wykonawcę i dostarczeniem go po naprawie do siedziby Odbiorcy. Naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Odbiorcę.2) Czas reakcji – ten sam dzień lub następny dzień roboczy.

  3) Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godz. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego od tego, który został zareklamowany).

 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu lub części na nowy wolny od wad.

 6. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty dostarczenia go do użytkownika, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

 1.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:45300000-0 – roboty ogólnobudowlane45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu

  74232000-4 – usługi inżynierii projektowej

 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.

 5.  Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1 osobę wykonująca czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,

 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,

 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do max 30.09.2020r.

 

Pliki do pobrania:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  [19.06.2020]