Treść artykułu

Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2 w Warszawie – ZGN-P-7-2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 950d1dae-b8f1-49a6-9cd8-506ffa6111d9

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122621/01

Data ogłoszenia: 2022-04-14

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl

Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP

  • Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
    komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2 w Warszawie”.

Termin składania ofert: 2022-04-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-04-29 10:30

 

Do pobrania: