Treść artykułu

Projekt sieci strukturalnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

Opracowanie projektów wykonawczych wymiany okablowania strukturalnego oraz instalacji centralnego UPS-a w układzie pracy sieć/agregat w budynkach użytkowych (siedzibach) zamawiającego – ul. Gościeradowska 5 oraz ul. Toruńska 86.

 

nr sprawy: ZGN-P-19/17

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa

tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59

Godziny pracy Zakładu:

Poniedziałek i czwartek:  900– 1700

Wtorek, środa i piątek :   700– 1500

 

Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą PZP”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 3. Wartości zamówienia przekracza / nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektów wykonawczych wymiany okablowania strukturalnego oraz instalacji centralnego UPS-a w układzie pracy sieć/agregat w budynkach użytkowych (siedzibach) zamawiającego – ul. Gościeradowska 5 oraz ul. Toruńska 86.

 

 1. Zamówienie powinno obejmować dla każdego z budynków osobno tj.:

Projekt wykonawczy – 6 egz. + 2egz. na płytach CD

Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót – 2egz. + 2egz. na CD

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarem – 2 egz. + 2egz. na płytach CD

 • Dokumentację w wersji elektronicznej należy przygotować w formie PDF.
 • Kosztorysy w wersji elektronicznej należy przygotować w formie ATH oraz PDF.

Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć w projekcie roboty, których Zamawiający nie przewidział a są one niezbędne do spełnienia aktualnych warunków technicznych oraz zrealizować zamówienie zgodne z wytycznymi niniejszej specyfikacji, warunkami umowy,

Obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

 1. Czynności, o których mowa w pkt. a, b, c, d, e niniejszej specyfikacji mają być wykonywane:
 2. a) Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót – zakres i forma opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z póżn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 w/w ustawy,
 3. b) Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004r. Nr.130 poz.1389).
 4. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszystkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, że wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Pzp.
 5. Wynagrodzenie za realizację robót, wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnej z przyjętą przez Zamawiającego ceną oraz
  na podstawie zaakceptowanej dokumentacji technicznej przez Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podczas wykonywania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych).

 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

74232000-4 – Usługi inżynierii projektowej.

45300000-0 – Roboty w zakresie robót budowlanych

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje / przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.
 4. Zamawiający zastrzega / nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby co najmniej 1 osoby wykonujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia były zatrudnione w okresie realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a SIWZ zawiera określenie:

 1. Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
 3. Rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

IV.       Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do max. 60 dni od podpisania umowy.

 

Pliki:

SIWZ-projekty-sieć-komputerowa.docx (153 pobrania) ;

Opis-przedmiotu-zamówienia.docx (150 pobrań) ;

rzut-budynków.pdf (145 pobrań) ;

wzór-umowy-projekty-Gościeradowska-5-Toruńska-86.doc (147 pobrań) ;

 

Lista-wykonawców-z-informacjami.docx (129 pobrań)